Program – Spotkania Głagolicowe


WARSZTAT GŁAGOLICOWY

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo…”

Źródło: Ewangelia wg św. Jana 1:1–2 (wyd. II Biblii Tysiąclecia)

Pierwotnym alfabetem posiadającym moc sprawczą, moc tworzenia jest abecadło-obiecadło głagolicowe.

Alfabet ten może istnieć tyle czasu, ile Słowo Boże – Słowo użyte do Stworzenia Świata.

Jest to jedyna forma zapisu energetycznego zapewniająca powrót do pisania – skrybania
ze zrozumieniem sensu Rzeczy
na Ziemi i w Kosmosie.

Na Głagolicy są oparte wszystkie obecne alfabety.

 Upadek współcześnie istniejących i dominujących ideologii nastąpi wtedy, kiedy ludzie nauczą się
pisać i czytać ze zrozumieniem.

Głagolica to wynik zgodnego i odpowiedniego współdziałania, „myślenia fonologicznego” z „myśleniem grafologicznym”, to prawidłowość właściwa tylko dla tego obiecała – alfabetu.

Porządek i Ład w jakim ułożone są rezy-litery głagolicowe kolejno przedstawia mit o stworzeniu świata, następnie przebieg życia człowieka na Naszej Ziemii, czyli w czasie kiedy posiadamy ludzkie ciało, zaś dalej obrazuje Nasze życie w stanie Bardo, czas między inkarnacyjny.

To wszystko powoduje, że obiecało głagolicowe jest również, samo w sobie, traktatem filozoficznym zbudowanym akrofonicznie.

Praktykowanie zapisu  głagolicowego pociąga za sobą procesy biochemiczne w mózgu człowieka czym wzmacnia się procesy myślowe, a tym samym intuicja staje się analityczna, natomiast analiza staje się intuicyjna.

Taka harmonizacja pracy półkul mózgu umożliwia rozszerzenie pojmowalności i postrzegania na wielu polach Naszego życia, a także prowadzi do pobudzenia pamięci poprzednich wcieleń, czyli ANAMNEZY jak też korzystania z wiedzy poprzednich pokoleń.

Kaligrafia Głagolicowa ma również wpływ na stan Naszego Ludzkiego-Ziemskiego Ciała i Boskiego Ducha.

o

o

 

Program dla warsztatów dwudniowych,
stopnia podstawowego z wyjaśnieniem grafiki:

 

Dzień pierwszy

10,oo-14,30 z przerwami  – w tym obiadowa

Wprowadzenie w świat symboli opartych na obiektach astronomicznych – o czym mówią naprawdę prastare bajki, mity, opowieści biblijne i ewangelie, święte pisma innych religii? Po co zostały napisane?

Np. gwiazdozbiór Argo-Navis to biblijna Arka Noego, czy też Łódź Argonautów , zaś św. Graal to gwiazdozbiór Puchar itd.

Rachuba czasu wynikająca z ruchów Naszej Ziemi, co znajduje swoje odbicie w mechanice nieba.

Omówienie

Ruchu wirowego(dziennego) trwającego 24 godziny gdzie podstawowym krokiem jest godzina.

Ruchu obiegowego (rocznego) trwającego rok, gdzie podstawowym krokiem jest dzień.

Ruchu przesuwania się punktu równonocy wiosennej po równiku niebieskim, nazywanego milenijną rachubą czasu a trwającego 24 150 lat , gdzie krokiem dziejowym jest 2012,5 lat, a połowa tego czasu 1000-1006 lat to milenium.

Ruchu precesji osi ziemskiej, nazywany rokiem platońskim, a trwającym 28 980 lat gdzie krokiem dziejowym jest 1 260 lat, nazywany „czasem” i 630 lat nazywany „półczasem”.

Przykłady psalmicznego zapisu  mechaniki nieba w psalmie 23.

Etymologia Tablicy Losów Bogini Tiamat, Tablic otrzymanych przez Mojżesza, a także Starego Testamentu, czy tajemniczej Księgi Akaszy.

Przeprowadzenie dowodu na czas powstania Głagolicy, czyli pisma i usystematyzowanej wiedzy przyrodniczej w oparciu o zapis Tabulae Regiae  Tablic Rezjańskich.

Przemiany przyrodnicze, w tym zmiany klimatyczne, a także aktywność genów wolno mutujących  wynikające z ruchów Ziemi.

Budowa Układu Słonecznego z odniesieniem do budowy atomu, a dalej do budowy człowieka, oraz budowy Wszechświata.

Pogląd na wędrówkę duszy ludzkiej. Film „Moc Głagolicy” 15 min

14,30 – 19,00 z przerwami

Samogłoski jasne A E O w Drzewie Życia – Bycia

Samogłoski pełne jako pochodne samogłosek jasnych

Treść traktatu akrofonicznego

Obrazowanie- znaczenia rezów- liter głagolicowych z przedstawieniem znaków grafficznych i jej związku ze zjawiskami, brzmienia, oraz znaczenia, a także podaniem wartości liczbowej, oraz prawidłowościami astronomicznymi.

Podsumowanie dnia; pytania,  dyskusja.

Dzień drugi

10,oo-14,30 plus przerwy, w tym obiadowa

Obrazowanie jako ABRA-zowanije rezów głagolicowych z sięganiem do pamięci inkarnacyjnej, czyli sięganie do zasobów samowiedzy każdego z Nas.

14,30-18,oo

Zakończenie obrazowania rezów, specyfika zapisów.

Imię, nazwisko, imię ukryte, oraz pseudonim, znaczenie, przesłanie medytacyjne i ich moc.

Palindromy i anagramy, loga, symbole jako sposoby wzmocnienia mocy sprawczej głagolicy.

Podsumowanie zajęć, pytania, dyskusja.

Zapraszam serdecznie.

                                                                                  Tadeusz Mroziński

 

Comments are closed.